Binnen Brilliance of You werken we volgens de vijf natuurgerichte principes (energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en levenskunst) die ervoor zorgen dat wij als therapeut u als cliënt op een holistische wijze benaderen.

De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren.

Gezond worden en blijven heeft te maken met het vinden en behouden van de juiste lichamelijke en geestelijke balans. Als de balans wordt verstoord kunnen er allerlei klachten over uw gezondheid ontstaan.

Er wordt uitgegaan van een holistisch mensbeeld. Lichaam en geest worden als één geheel beschouwd. Er vindt een continue wisselwerking plaats tussen lichamelijk, mentaal, energetisch, spiritueel en emotioneel niveau. De behandelingen zijn gericht op het ondersteunen van het zelfgenezend vermogen van de cliënt. Iedere cliënt krijgt een op maat gemaakt behandelplan dat specifiek op zijn/haar situatie is afgestemd inclusief advies, behandeling en ondersteuning van mij als therapeut.

ENERGIE
Hoe beter de energiebalans, hoe beter het energiesysteem functioneert en des te groter de gezondheid. Als er een tekort aan levensenergie is kan het energetisch systeem waaronder de meridianen en chakra’s niet optimaal werken waardoor er blokkades kunnen ontstaan. De werking van het zenuwstelsel raakt verstoord, waardoor organen en weefsels onvoldoende informatie ontvangen en ontregeld kunnen raken. Het is belangrijk dat de energie goed door het lichaam kan stromen en niet geblokkeerd wordt. Door energieblokkades kunnen fysieke en emotionele klachten ontstaan en zal de energie in disbalans komen. Om te bepalen hoe het met het energieniveau van de cliënt is gesteld en welke behandeling er nodig is, wordt er gebruik gemaakt van een uitgebreide anamnese, die zowel uit o.a. een vragenlijst, een (intake-) gesprek als via bijvoorbeeld chakra- en aura-scanning wordt verkregen. Indien nodig kan er voor de vitamines- en mineralenhuishouding ook een bloedanalyse worden ingezet (orthomoleculair)

PRIKKELOVERDRACHT
Ons lichaam is voortdurend bezig om alle (lichamelijke) processen in balans te krijgen en te houden, waarbij het zenuwstelsel als wonderbaarlijk communcatienetwerk functioneert. Via de hersenen wordt er door overdracht van impulsen (prikkels) naar de rest van ons lichaam gecommuniceerd. Een juiste werking van dit netwerk is dus van cruciaal belang. Indien prikkels op een onjuiste manier of helemaal niet worden waargenomen kan er ‘kortsluiting’ en/of geen enkele reactie ontstaan, waardoor disbalans gevolg is. Doordat het hormonale en zenuwstelsel met elkaar in verbinding staan, is een goede samenwerking vereist,hiervoor is een harmonieuze samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft een vereiste. De behandeling is erop gericht te zorgen voor een goed functioneren van de prikkeloverdrachten in het lichaam.


DRAINAGE

Continue wordt ons lichaam en geest belast met toxines, zoals (oxidatieve, verzurings- en uitdrogings-)stress, bestrijdingsmiddelen en andere chemische middelen in bijvoorbeeld voeding en de lucht, (elektromagnestische) straling, maar ook onverwerkte negatieve emoties/trauma’s. Al deze belastende factoren dienen zo veel mogelijk te worden beperkt. Deze gifstoffen vormen een ballast voor ons immuunsysteem en moeten worden afgevoerd. Een belangrijk onderdeel van drainage is aandacht geven aan datgene wat ons lichaam belast, het op te sporen en zich hiervan te ontdoen.

VOEDING
Door het nuttige van ongezonde en onnatuurlijke voeding, wordt ons lichaam niet voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren hetgeen kan leiden tot gezondheidsklachten. Naast fysieke voeding heeft ook onze geestelijke voeding nodig. Doen wat je leuk vindt, voor jezelf kiezen, tijd voor jezelf vrijmaken, Zelfliefde, Zelfcompassie en positiviteit zijn van belang om in (lichamelijke en geestelijke) balans te blijven. Door bewust te kijken en om te gaan met belemmerende geestelijke voeding, zal er een meer balans ontstaan in het leven.
De juiste hoeveelheid en samenstelling van vitamines en mineralen in ons lichaam is nodig om het optimaal te laten functioneren. Tijdens een anamnese worden zowel de voedingsinname als de vitames/mineralen-iname in kaart gebracht. Indien nodig zal er een (orthomoleculair) bloedonderzoek plaatsvinden om vast te stellen hoe het met de voedingsstoffen en vitamines/mineralen-opname gesteld is. Dit alles bijelkaar geeft ons een beeld over hoe het met de client gesteld is en welke eventuele aanpassingen in voeding, vitamines en mineralen er nodig zijn.Ook de mentale ‘tekorten en behoeften’ worden tijdens de anamnese in kaart gebracht en indien nodig wordt er een behandeling middels bijvoorbeeld neurofeedback, mindfulness en/of energetische therapie voorgesteld.


Levenskunst
Gedachten beïnvloeden emoties en emoties beïnvloeden het lichaam.
Obsessief denken wordt obsessief piekeren hetgeen kan resulteren in een minderen gezondheid. Van belang is om lichaam en geest in balans te krijgen en houden. Lichamelijke klachten zijn veelal een gevolg van traumatische ervaringen en onverwerkte emoties. Vaak zien we dat hier de oorsprong van ligt in de kindertijd. Voor herstel is het van belang hier inzicht in te krijgen.

Tijdens de anamnese wordt er een beeld gemaakt van de mentale gesteldheid van de client. Welke traumatische / emotionele ervaringen hebben plaatsgevonden, welke patronen er spelen, leefwijze, gewoonten. Van hieruit wordt er een behandelprotocol opgesteld. De behandeling kan dan bestaan uit het doorbreken van de patronen, denkwijze en het doorleven, accepteren en loslaten van trauma’s/emotionele ervaringen om zo meer ruimte te creeren voor het voluit kunnen leven. Het Zelfhelende vermogen van de client zal hierbij ook aangesproken worden. Met behulp van o.a. coaching, NLP, mindfulness en Innerlijk Kind therapie werken we aan de verandering in het denkpatroon, het verwerken/accepteren en loslaten van trauma’s/emoties.

Samen met de client wordt zo lichaam en geest in balans gebracht.

 

Werkvorm die binnen de praktijk vormen toegepast zijn o.a.:

Mindfulness
om mensen bewust te maken van gedachten en patronen waarin je leven, hoe te leven in het Hier en Nu, in het Zijn, om zo tot meer Rust in het Hoofd te komen en te leven met minder spanningen, meer acceptatie en te leren genieten van ook alle kleine dingen in het leven.

Reiki
middels verschillende Reiki-vormen (o.a. Usui Reiki en Kundalini Reiki) wordt de energiehuishouding versteld. Emoties, pijnen, gedachten aangepakt en verminderd. Ook worden chakra’s gebalanceerd tijdens deze behandelingen.

Massages
middels verschillende massages (o.a. energetische massage, meridianen massage, holistic pulsing) worden negatieve energieën/gifstoffen verwijderd/blokkades doorbroken, ervaart lichaam en geest ontspanning en worden positieve energieën teruggeplaatst en wordt het persoonlijke proces in werking gezet, je wordt je meer bewust van je eigen Lichaam en Geest.

Neurofeedback
Neurofeedback leert het centraal zenuwstelsel optimaal te
functioneren, doorbreekt onnodige verbindingen en creert nieuwe om zo optimaler te kunnen functioneren. Het wordt ingezet bij mensen met burn-out-klachten, ADHD, CVS, Parkison, tinnitus, slaapproblematiek, leer- en concentratieproblemen, etc.

Orthomoleculaire therapie
een lichaam heeft veelal niet alleen behoefte aan een energetische handeling, maar ook op fysiek niveau kan t ondersteuning gebruiken door een verandering van voeding. Orthomoleculaire therapie is erop gericht de gezondheid te bevorderen of ziekteprocessen te herstellen. De behandeling middels optimale hoeveelheden vitamines, mineralen en andere noodzakelijke voedingsstoffen heeft tot doel om de lichaamscellen optimaal te laten functioneren door deze ondersteuning.

Innerlijk Kind Therapie
Innerlijke kind therapie is erop gericht om blokkades of
problemen in het heden aan te pakken door terug te gaan naar de kindertijd of door te kijken naar de kwetsuren van het innerlijk kind.
Ervaringen vanuit de kindertijd vormen ons tot wie we nu zijn. Zo nemen we ook negatieve geloofsovertuigingen, trauma’s, spanningen, tekorten van basisbehoeften, ed mee naar het heden. Door de oorzaak aan te pakken kan er een duurzame verandering ontstaan. Herbeleving, bewustwording, loslaten, vergeven of begrip zijn enkele manieren om het innerlijke kind te helen.

Sedona Methode
De Sedona methode is een loslaat-methode die je op een heel eenvoudige en manier helpt bij het los te laten van trauma’s, blokkades, angsten, verlangens, weerstanden e.d. zonder er al te diep op in te gaan en diep te graven naar oorzaken.
Middels een paar eenvoudige stappen kun je reeds opluchting, rust en vrijheid ervaren.

Verder kan er ingezet worden:
– (bloesem-)remedies
– edelstenen
– MIR
– EFT
– meditaties
– NLP
– etc.